Usługi jakie świadczymy:
 • mapy do celów projektowych
 • sporządzanie map wektorowych w formie cyfrowej oraz w formie drukowanej
 • wektoryzacja map na podkładach klasycznych i inne prace w dziedzinie kartografii
 • mapy poinwentaryzacyjne
 • podział nieruchomości
 • okazanie stanu ewidencyjnego
 • wznowienie znaków granicznych
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • aktualizacja operatów Ewidencji Gruntów i Budynków
 • pomiary mas ziemi
 • pomiary powierzchniowe
 • wszelkiego rodzaju pomiary związane z ustaleniem wysokości( naniesieniem reperów roboczych, poziomowanie obiektów, kontrola odchyleń itp)
 • sporządzanie Kart Informacyjnych Wpływu inwestycji na Środowisko i inna dokumentacja w ramach potrzeb
 • inne prace geodezyjne, kartograficzne i kontrolne w ramach potrzeb zamawiającego